درگذشت روزنامه نگار شهر باران

کاوه کاویانپور روزنامه نگار ساکن شهررشت بامداد امروز درگذشت.