آلاردایس: دام گذاران پیروز شدند

سم آلاردایس، سرمربی سابق تیم ملی انگلیس پس از اخراجش از روی نیمکت این تیم به انتقاد از رسانه ها پرداخت و گفت که “دام گذاران پیروز شدند”.