غیبت کریمی در تمرین استقلال

هافبک چپ استقلال در تمرین استقلال غیبت کرد.