«پیر پسر» در مرحله نگارش فیلمنامه/ برای ساخت فیلم، باید از سناریو راضی باشم