چرا رتبه مدارس دولتی را اعلام نمی‌کنید؟

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: میانگین نمرات مدارس غیردولتی نسبت به کل کشور قابل قبول بوده و ۶۳ درصد مدارس برتر و رتبه‌های اول تهران، مدارس غیردولتی هستند.