وضعیت موجودی واکسن آنفلوآنزا در کشور چگونه است؟

معاون بهداشت وزارت بهداشت موجود و کیفیت واکسن‌های آنفلوآنزای موجود در بازار را بسنده دانست و تایید کرد.