خشم مقامات فلسطینی از اصرار عربستان برای برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی

اصرار یک روزنامه سعودی بر سخنرانی “محمود عباس” در پارلمان رژیم صهیونیستی موجب خشم و اعتراض مقامات فلسطینی شد.