خشم مقامات فلسطینی از اصرار عربستان برای برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی