عیادت وزیر ورزش از پورحیدری(عکس)

دکتر گودرزی صبح روز چهارشنبه در بیمارستان ایران مهر حاضر شد.