بزرگی :تنها راه تعدیل قرارداد بازیکنان توافق است

معاونت حقوقی باشگاه استقلال گفت : تنها راه تعدیل قرارداد بازیکنان توافق است و هر دو طرف باید رضایت دهند .