نمایی از پسا سخنرانی روحانی/ ورزشگاه مملو از کاغذ شد

سخنرانی رئیس جمهور در دیدار با مردم قزوین در حالی صورت گرفت که پس از سخنرانی ورزشگاه مملو از کاغذ و زباله بود.