نمایی از پسا سخنرانی روحانی/ ورزشگاه مملو از کاغذ شد