رشد اقتصادی امسال متکی به نفت است/ نمی‌توان گفت اقتصاد در سال ۹۴ از رکود خارج شد