نظر هنرمندان ایرانی درباره کتاب های دفاع مقدس

رضا امیرخانی می گوید: سفر به گرای ۲۷۰ درجه” به خاطر جلوه جدیدی که نشان داد.