رژه بزرگ ۳۱ شهریور در تهران آغاز شد

رژه نیروهای مسلح با حضور یگان‌های پیاده و محمول در تهران آغاز شد.