رژه بزرگ نیروهای مسلح در خلیج فارس آغاز شد

رژه بزرگ نیروهای مسلح ایران با محوریت نیروی دریایی در بندرعباس آغاز شد.