برگزاری مناقصه قراردادهای جدید نفتی به تعویق افتاد