شاخص به ارتفاع ۷۷ هزار واحد رسید

در پایان معاملات شاخص کل با ۱۵۷٫۲۲ واحد رشد به رقم ۷۷ هزار و ۳۰۰ واحد رسید.