چرا امام خمینی(ره) مخالف سازش با شاه بود؟

با شتاب گرفتن اقدامات ضد دینی شاه، به مرور زمان و به تدریج امام خمینی(ره) از اصلاح رژیم نا امید شد و کم کم به سمت رویارویی و مخالفت با کل سیستم پیش رفت و در سخنرانیهای خود عملا به شاه حمله می‌کرد و با زبان تهدید با او سخن ‌گفت.