دولت‌های اروپایی باید به بانکهای بزرگ برای همکاری با ایران اطمینان دهند

رییس جمهور گفت: دولت های اروپایی باید به بانکهای بزرگ برای همکاری با ایران اطمینان دهند و لندن می تواند قدم اصلی را در این زمینه بردارد.