دولت‌های اروپایی باید به بانکهای بزرگ برای همکاری با ایران اطمینان دهند