رژه نیروهای مسلح در خلیج فارس آغاز شد

رژه نیروهای مسلح در خلیج فارس، همزمان با تهران و دیگر نقاط کشور آغاز شد.