منازل اشرافی مسئولان، عامل فقرآفرینی است/اقتصاد مریض کشور ربطی به این دولت و آن دولت ندارد