اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام، اعتقاد داشتن به امام حسین(ع) است