شهریان: باید برنامه ریزی دقیق و نگاه ویژه تری به سنگنوردی داشت