خدمت زیر برق رهبری فرمانده کل قوا برای نیروهای مسلح افتخار است

فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خدمت زیر برق رهبری فرمانده کل قوا برای نیروهای مسلح افتخار است