خدمت زیر برق رهبری فرمانده کل قوا برای نیروهای مسلح افتخار است