نیروهای جوان، مؤمن و کارآمد ثروت واقعی کشور هستند/ جوهر ارتش در دوران دفاع مقدس آشکار شد