رونمایی ازاسکلت۷۵۰۰ساله شازند/پیشینه تمدن مرکزی۴۰۰قرن افزایش یافت