عمر ۶ روزه طرح ترافیکی که قرار بود تهران را نجات دهد!

پس از جرح و تعدیل های فراوان بود که پلیس با اجرای طرح کاهش موافقت کرد و قرار شد از آغاز مهرماه، اجرای آن در دستور کار قرار گیرد و بنابراین، به شهروندان اعلام شد که برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند؛ اما مگر می‌شود پای ما ایرانیان در میان باشد و کارها به روزها […]