۳۲ هزار نفر در تحقیقات مربوط به کودتای ترکیه بازداشت شدند

وزیر دادگستری ترکیه از بازداشت رسمی حدود ۳۲ هزار نفر از زمان آغاز تحقیقات مربوط به کودتای نظامی نافرجام این کشور خبر داد.