۳۲ هزار نفر در تحقیقات مربوط به کودتای ترکیه بازداشت شدند