استرالیا دوباره بر بازگشت مهاجران غیرقانونی ایرانی تاکید کرد

نخست وزیر و وزیر خارجه استرالیا بار دیگر گفتند مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور رفته‌اند، باید به کشورهای خود بازگردند.