فرود اضطراری هواپیمای خطوط هوایی دلتا به خاطر برخاستن دود از تبلت سامسونگ