شورای عالی سیاسی یمن راهکار اجرایی عفو عمومی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، شورای عالی سیاسی یمن به این کمیته، مجوز تشکیل کمیته های فرعی در هریک از استان ها بر اساس نیاز را صادر کرد. قطعنامه مذکور، وظیفه کمیته اصلی عفو عمومی را تشکیل کمیته ها یا گروههای کاری برای مقابله با موارد خاص در راستای اجرای حکم عفو عمومی ذکر کرد؛ همچنین […]