شورای عالی سیاسی یمن راهکار اجرایی عفو عمومی را تصویب کرد