نیروهای مسلح باید همواره آماده ایفای نقش خود در صورت نیاز باشند