پیشروی ارتش سوریه در شمال شرق «حماه»

نیروهای سوری موفق شدند شهرک «الطلیسیه» واقع در استان حماه را آزاد کنند، ولی درگیریها همچنان در شهرک «الشعثه» ادامه دارد.