همیشه کار تازه را من باید انجام دهم/ میثاقیان: حرف درنیاورید، قهرمان نمی‌شویم