بازگشت بهادر عبدی به لیست ۱۸ نفره پیکان

مهاجم داغدار تیم پیکان به لیست ۱۸ نفره این تیم بازگشت.