اگر زودتر برنامه بازیها را داشتیم از جام حذفی انصراف می دادیم