اراده تهران و آنکارا برای حل بحرانهای منطقه‌ای و مبارزه علیه تروریسم در سوریه و عراق

رییس جمهورگفت: آماده‌ایم تا روابط خود را با آنکارا در همه بخش‌ها از حمل و نقل، صنعت و انرژی توسعه دهیم.