نصب تبلیغات محیطی نمایشگاه «عطرسیب» در سطح شهر تهران