۷ نیروی ارتش افغانستان از پایگاه آموزشی در آمریکا فرار کردند