تظاهرات کارگران عربستانی بخاطر پرداخت نشدن حقوق‌هایشان

صدها نفر از کارگران در در منطقۀ الشرقیه عربستان، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌هایشان تظاهرات کردند.