پاسخ کارتر به سوالی که ترامپ و کلینتون از آن فرار کردند!