اعتراض وکیل کیارستمی به صدور رای بدون توجه به نواقص اعلامی