آمادگی‌های دفاعی ایران در سطح قابل قبولی است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، آمادگی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران را در سطح قابل قبولی ارزیابی کرد.