«ماهی سیاه کوچولو» و «پری دریایی» در جشنواره مقاومت نقد شدند