وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راه کردستان